Praktisk informasjon knyttet til EU-kontroll av veterankjøretøy

LMK har kommet med følgende informasjon om EU-kontroll av veterankjøretøy:

“LMK opplever at det hersker mye usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg til forskriftsendringen av PKK (EU-kontroll). Mange har markedsført at ny ordning representerer at veterankjøretøy kun skal fremstilles til PKK hvert femte år ved passerte 30 år og fullstendig fritak ved passerte 50 år. Fullt så enkelt er det imidlertid ikke, og de nye reglene trer i kraft allerede 1. oktober 2016. LMK informerer derfor om noen grep du som eier av et veterankjøretøy kan foreta dersom man vil ta del i ny ordning.

For at et veterankjøretøy skal komme inn under ny ordning med lengre kontrollintervall, må det være registrert som bevaringsverdig. Det kreves derfor påskrift i vognkortet i samsvar med tekst i kjøretøyforskriftens § 1-9: «Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig» og bruksbegrensning som vanligvis er beskrevet med teksten:

Må bare benyttes;

Ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp
ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk.

Identisk påskrift i vognkort har vært praktisert i lengre tid ved import av veterankjøretøy, og i praksis innebærer dette ikke annet enn at kjøretøyet skal benyttes som et veterankjøretøy, dvs. ikke brukes som et dagligkjøretøy, og samtidig skal dette holdes i original stand uten nevneverdige tekniske eller estetiske ombygginger. Dette er en oppgave som pålegges oss som veterankjøretøyeiere, og vi får dermed et større ansvar for selv å påse at kjøretøyene våre til en hver tid er i teknisk god stand.Skadestatistikk og tekniske kontroller vil med tiden vise om dette er en oppgave som løses.

Kjøretøy som derimot er 30 år eller eldre men ikke har merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning, må forholde seg til samme kontrollintervaller som i dag. I praksis innebærer dette at alle kjøretøy etter 1960 uten påskrift i vognkortet må vises hvert annet år. Dersom man har et kjøretøy i original eller tilnærmet original utførelse, kan man bestille tid på en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent sitt kjøretøy som bevaringsverdig med bruksbegrensning. Dette medfører et kontrollgebyr.

De veterankjøretøyene som oppfyller kriteriene som bevaringsverdig og således er innenfor nytt intervall for PKK og har frist etter 1. oktober 2016, vil få en første kontroll som samsvarer med nærmeste 5-års intervall. Med andre ord ved 35, 40, 45 eller 50 år. Ved passerte 50 år er kjøretøyet fritatt for kontroll. Merk at kjøretøy som har kontrolltidspunkt før oktover 2016 må vises etter gammel ordning uavhengig av påskrift i vognkort. Dette gjelder også avregistrerte eller kjøretøy med gyldig vedtak om avskiltning.

Kjøretøy registrert før januar 1960 kommer ikke inn under EU-kontrollordningen hverken etter nytt eller gammelt regelverk. Disse er dermed fritatt for kontroll uavhengig av endringene.”