Kulturvernmidler til rullende kulturmateriell.

Nytt vedtak oppleves som en viktig kulturell aksept av kjøretøymiljøene, og dette er en stor inspirasjon for samarbeidet AMCAR/LMK.

Kjøretøy har i altfor stor utstrekning manglet en faktisk anerkjennelse, som en viktig del av kulturlandskapet, fra det offentlige Norge. Ivaretakelsen har i all hovedsak skjedd gjennom private initiativ.

Et stort skritt i riktig retning var opprettelsen av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen, som åpnet for et drøyt år siden. Her tok Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet selv et ansvar for at dette er en svært viktig historie, som må bevares i et evighetsperspektiv.

Nå har vi fått enda et gledelig vedtak, som vi mener baner vei for å likestille statens anerkjennelse av kjøretøyhistorie med andre mer tradisjonelle kulturhistoriske fagfelt. Paradoksalt sett har bygningsvernet åpnet for en bevaring av garasjebygget mens ingen har påtatt seg et ansvar for objektet inne i den. AMCAR og LMK ser at disse tingene hører sammen og utgjør en helhet. Motoriserte kjøretøy har muligens ført til de mest gjennomgripende endringene i vårt samfunn og levesett gjennom historien. Ivaretakelsen av objekter, som har vært en sentral del av denne utviklingen, er helt avgjørende for bringe denne kulturarven historisk korrekt videre til kommende generasjoner.  

Noe av det første AMCAR og LMK gjorde i innledningen av vårt samarbeid, var sammen å lage en grundig innstilling til ny kulturminnelov. Her innlemmet man rullende objekter, som en naturlig del av kulturminnearven. Flere har talt for et slikt ansvar, men det har ikke blitt noe av det. Her tok derfor AMCAR og LMK et krafttak. I tillegg til å utarbeide skriftlig materiale, som ble oversendt Kulturdepartementet, ble det jobbet politisk. Resultatet av en lang prosess hos oss og flere andre er altså at rullende kulturminner kan få statlige tilskudd til restaurering og/eller ivaretakelse. Saken ble varslet av Kulturvernforbundet mandag 15. juni.

Det er foreløpig ikke sagt noe mer om det enn at det skal være en prøveordning fra 1.1.2021 i 12 måneder. AMCAR og LMK er nå opptatt av at denne prøveordningen ikke bare forblir en 12 mnd. prøveordning, men derimot av en varig karakter slik man f. eks ser innenfor fartøyvernet. For å unngå at dette blir en kortvarig affære må man ha gode uhildede historiske og faglig sterke stemmer til stede i vurderingsprosessen. Dette for å unngå at ordningen blir misbrukt til kun å finansiere en hobby. Det er nødvendig både for dem som har motorhistorisk verneverdige kjøretøy og det er nødvendig for omdømmet til kulturvernet.

Det er derfor avgjørende at vi etablerer en god søknadsprosess og kontrollorganer for hvem som kan tildeles midler, og hvem som ikke kan. Både AMCAR og LMK ønsker, sammen med Norsk Kjøretøyhistorisk Museum, å være en del av dem som vurdere søknadene, sammen med Norges Kulturvernforbund.

Saken er også en erkjennelse av at deler av hobbyen vår innebærer forvaltning og formidling av en felles kulturarv. Det blir en erkjennelse av at den har en verdi for samfunnet, nasjonen og menneskene. Det bør vi alle tenke litt på.

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b
0157 OSLO
22 41 39 00 / 465 08 165