Referat fra LMK landsmøte

Landsmøte er LMK sitt øverste besluttende organ. Alle medlemsklubber kan stille med inntil
2 representanter/delegater. Det er ulik styrke i medlemsklubbenes stemme avhengig av
antall medlemmer medlemsklubbene representerer. På grunn av perioden med covid-19 ble
landsmøtet for 2020 og 2021 avholdt samtidig, dette kompliserte gjennomføringen noe, men
det ble elegant løst av en taktfast møtedirigent.

Registrering av deltakerne og utlevering av
materiell til møtet startet klokken 09:30. Selve møte startet klokken 10.00. Det var bred
deltakelse fra mange medlemsklubber rundt om i det ganske land. I år var det undertegnede
som etter forespørsel fra BMF representerte vår forening. Gyldig fullmakt var registrert innen
frist. Vi var delegat nummer 148. Det ble før åpningen av møte foretatt en gjennomgang av
møtes forretningsorden. Den er blitt svært korrekt og gir møteleder og deltagere klare
føringer for å delta i en dannet orden.

Styreleder åpnet med å minnes de som i perioden har forlatt og da i særskilt het 2 personer
som har vært sentrale i LMK sitt arbeid. Det ble avsluttet med ett minutt stillhet. Etter dette
var det utdeling av pris til klubber som hadde hatt ulike jubileum som 50 eller 25 års
medlemskap. Gjester til årets møte var representant fra IF, styre web samt redaktøren i
Norsk Motorveteran.


Landsmøtet ble åpnet etter program og gjennomført etter agenda. Dirigent ble av landsmøtet valgt til Arne Bjørn Hoel. Han ledet møtet ryddig og godt, deretter ble styret i LMK valgt som sekretariat, to personer som var til stede ble valgt som fullmaktskomite. Deretter var det godkjenning av innkalling møteagenda, protokoller, årsrapporter, årsberetninger, regnskap og revisjonsberetning. Strategi og handlingsplan ulike innkomne saker, budsjett samt valg og valg av ny valgkomite.

Av generelle observasjoner kan jo nevnes at styret hadde i perioden et styremedlem som
trakk seg. Dette førte til at styret den siste tiden ikke var fulltallig.
Det ble fra styre stilt spørsmål om tiden var inne for en to deling av aktiviteten landsmøte og
strategikonferanse. At man hvert andre år avholdt strategikonferanse hvert andre år avholdt
landsmøte. Personlig er jeg svært positiv til en slik tanke nettopp for å oppnå mere
produksjon i LMK, i forlengelse om årsmøtet eventuelt kunne vært avholdt digitalt. Dette vil gi mange nye muligheter for alle medlemsklubber til å delta med større bredde. Da ville en
synergi bli at flere kunne fått en dypere innsikt i LMK sentralt sitt arbeid samt hva som
foregår i de ulike medlemsklubber.

Det ble reist spørsmål til årsrapporten fra 2019 og arrangementet Motortreffet Lillehammer om det gikk an å utrede hva som lå i setningen hvor
det var beskrevet store utfordringer med koordineringen med så mange aktører og
leverandører involvert. Til dette spørsmålet redegjorde generalsekretæren tydelig og
etterrettelig om utfordringene som kan oppstå i så komplekse operasjoner. Kommunikasjon
var et stadig tilbakevendende problem.

Avslutningsvis kan nevnes at det fremstår som LMK etter mange turbulente år nå har
fått forbundet til å fungere godt. Valgkomiteen arbeidet systematisk med å fremskaffe gode
kandidater til verv i styret. Det ble denne gangen valgt inn to svært unge styremedlemmer
som dro gjennomsnittsalderen betydelig ned. Styreleder har visjoner om hvilken retning
forbundet skal ha og det gir resultater. Like fullt er arbeidsoppgavene mange og kanskje en
av de viktigste vil være å utarbeide en velfungerende kommunikasjonsstrategi. Det er i dag
for tilfeldig hvordan LMF som forbund kommuniserer ut alt det som blir produsert i styret og
hvordan man formidler viktig informasjon rundt treff, samlinger og arrangementer. Et annet
etterlyst område var å samle ulike kompetanser. Hvem kan hva i dette landet.

Årsmøtet ble denne gangen avsluttet i god tid før forventet. Dette overrasket stort de fleste
som er godt trente i å lytte ut de som er trengende i å høre sin egen stemme. Forretnings
ordenene som ble lest opp i forkant kneblet denne aktivitet, vel blåst LMK med landsmøtet
2021.

Fra IF tok jeg med et lite kort med informasjon om du skulle trenge Veihjelp, dette er tenkt
skal ligge i bilens hanskerom. Også en kort som gir litt informasjon til oss om vi har riktig
forsikring. Årsrapporten fra 2019 og 2020. Dette materiellet legges i klubblokalet

Bjarne Samuelsen