Litt om LMK-forsikring og aktuell status

LMK mottar en hel del henvendelser hvor medlemmer i våre klubber har spørsmål knyttet til aktuell status rundt LMK-forsikringen. Denne usikkerheten kom også tydelig frem på vårens Ekeberg-marked, hvor forsikring og videre fremtid dominerte blant henvendelsene på vår stand. Dette kan nok til dels skyldes at LMK har vært sparsomme med informasjon rundt dette, nettopp fordi vi ikke har ønsket å bidra til hverken å eskalere en mulig konflikt mellom WaterCircles Forsikring og LMK eller skape gale forventninger.

Som de fleste av dere ble kjent med tidlig i april, måtte LMK bringe denne saken inn for Landsmøtet 2017 slik at delegatene kunne treffe de videre valg og disposisjoner for tiden fremover. WaterCircles Forsikring hadde i forkant kontaktet samtlige eierklubber i LMK og gjort disse kjent med at LMK stod overfor et mulig søksmål. Begrunnelsen, fra WaterCircles Forsikring, var en ugyldig oppsigelse foretatt av LMK. Dette er et forhold LMK bestrider, og LMK har gjennom hele prosessen siden årsskiftet 2016/2017 benyttet løpende ekstern juridisk bistand.
Det ble derfor viktig at Landsmøtet var kjent med denne saken i sin helhet, og dette resulterte derfor i en redegjørelse fra LMK med vedlegg på totalt 92 sider. Dette fordi LMK anså det som helt påkrevet at Landsmøtet var gitt innsyn i alle sentrale dokumenter, all den tid Landsmøtet også samtidig ble pålagt et tungt ansvar for å treffe en korrekt beslutning av stor betydning for forbundet i årene fremover.


Landsmøtet gav imidlertid Styret/Administrasjonen i LMK nærmest enstemmig oppslutning om å fortsette prosessen som var påbegynt, og forbundsstyret ble gitt vide fullmakter til å treffe valg i tiden fremover. Et nærmest samlet Landsmøte stilte seg bak Styrets håndtering av denne
saken, og det ble nå presisert viktigheten av at avklaringer for tiden fremover treffes i nær fremtid. Det er skadelig for både LMK, forsikringsordningen og WaterCircles Forsikring med en langvarig prosess hvor ting oppleves uavklart og usikkert.

Det blir derfor viktig å presisere, som vi også tidligere har gjort, at inntil vi har fått en avklaring i denne saken skjer nytegning og fornyelse som vanlig gjennom LMK og WaterCircles. Ingen løper p.t. noen risiko ved å være forsikret i WaterCircles Forsikring, og frem til årsskiftet 2017/2018 vil If AB fremdeles være forsikringsgiver og garantist for solvenskapitalen. LMK henstiller derfor til en normalitet i situasjonen, hvor LMK vil komme med løpende informasjon etter hvert som det er fremdrift i saken.

LMK forsøker derfor nå å finne en omforent løsning rundt oppsigelsen sammen med WaterCircles Forsikring da en langvarig konfliktliknende situasjon neppe gagner noen av partene, WaterCircles Forsikring eller LMK. Slik som situasjonen har utviklet seg er heller ingen av partene tjent med at samarbeidet trekker unødvendig ut i tid, noe som vil kunne være skadelig for begge parter. Det er derfor en pågående dialog knyttet til en mulig løsning, og derfor har avklaringer rundt utløp av eksisterende avtale og avklaringer med mulige nye samarbeidspartnere trukket lengre ut i tid enn først tiltenkt. Vi kan imidlertid forsikre alle, som i dag har eller vurderer en LMK-forsikring, om at disse vil også i fremtiden kunne benytte seg av dette unike produktet spesielt utviklet for LMKs medlemmer med tradisjon siden 1983.

Skulle det være noen spørsmål, er det bare å kontakte undertegnede på epost eller telefon.

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b
0157 OSLO
22 41 39 00 / 465 08 165