Nytt fra LMK 1/2018

Nytt år og nye muligheter.

2017 var et år som vil bli husket for mye uro både internt og eksternt i LMK. Landsmøtet 2017 var preget av flere tunge saker. Den kanskje mest dominerende og omfattende saken var knyttet til at Styret i LMK valgte å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge 27. januar 2017 – lenge før avtalen normalt skulle løpe ut. LMK hadde vektige grunner for dette, og en særskilt bestemmelse i avtaleverket mellom WaterCircles Norge og LMK muliggjorde dette, da det hadde skjedd vesentlige endringer i selskapet både med hensyn til eierforhold og økonomi.
Styret i LMK ønsket at Landsmøtet 2017 skulle få innsikt hva saken dreiet seg om, og resultatet ble 85 sider bestående av vedlegg/dokumentasjon, redegjørelse og juridiske vurderinger og anbefalinger foretatt på vegne av LMK fra et av landets mest profilerte advokatkontor.
Landsmøtet vedtok med et overveldende flertall å stille seg bak Styrets vurdering, og da det «lå i lufta» at et kommende juridisk etterspill ville komme, ble det gitt aksept for at betydelige og ikke p.t. kjente advokatkostnader kunne bli resultatet. En ikke uventet konflikt fulgte, men det hele endte i et forlik i juli 2017 hvor det ble enighet om at samarbeidet fortsatte ut 2017.
Det må derfor erkjennes at mye tid og ressurser i 2017 gikk med til nettopp denne forsikringssaken. Fremdeles er det forhold rundt samarbeidet som ikke er avklart, men samarbeidsperioden er over og LMK velger nå å se fremover!

Samarbeidet med IF er påbegynt – viktig at alle med LMK-forsikring flytter.


Midt oppe i alle tumultene rundt forsikring måtte Styret i LMK også tenke fremover. Det skulle komme dager også etter at samarbeidet med WaterCircles Norge var avsluttet. Det ble viktig å finne en stor og solid aktør, som på en fagmessig måte kunne håndtere og forstå den gruppen LMK representerer. Hensynet til LMKs medlemmer måtte veie tyngst samtidig som det måtte sikres en bærekraft i avtaleverket som gjør LMKs videre liv og virke mulig. IF ble derfor et naturlig valg, og alle signaler LMK har mottatt i etterkant av Landsmøtet har pekt på IF. Dette er kanskje ikke tilfeldig da LMK tidligere hadde et svært godt samarbeid med IF frem til overgangen med Tennant i 2005. Mange valgte den gang å bli igjen i IF, og i etterpåklokskapens tegn kan nok også LMK fastslå «at gresset ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet». IF har siden bruddet i 2005 fortsatt utviklingen av kompetanse på veteran- og hobbykjøretøy, dette blant annet gjennom samarbeidet med Amcar.

Ekstra viktig nå blir at alle som fortsatt ønsker å slutte opp om LMK og LMK-Forsikringen nå sier opp sine forsikringer hos WaterCircles, slik at alle med tilknytning til LMK igjen kan samles under same fane og utvikle forsikringstilbudet i fellesskap. Det er viktig å huske på at Landsmøtet 2017, basert på fremlagt dokumentasjon, nærmest enstemmig ønsket LMK ut av samarbeidet med WaterCircles.

Dette vedtaket bør nå klubbene følge opp slik at klubbenes medlemmer, som faktisk har søkt om en LMK-forsikring, også kan få muligheten til dette fra 2018. Alle forsikringstakerne, som står igjen i WaterCircles nå, har ingen LMK-forsikring lenger. Ekstra viktig blir det derfor at klubbene bistår LMK med å få ut denne informasjonen. Her bør også klubbene ha et selvstendig ansvar for at egne medlemmer får tilstrekkelig informasjon. LMK opplever daglig at den informasjonen vi publiserer ut til klubbene ikke kommer tilstrekkelig frem til enkeltmedlemmene.

LMK-Forsikringen er også blitt vesentlig forbedret gjennom den nye avtalen med IF fra 2018. IF har i tillegg til bedre vilkår, forenklet søknadsprosess, lavere egenandeler og bedre veihjelpstjeneste, også garantert at de vil gi lik pris på samtlige forsikringer uansett hva WaterCircles tilbyr. Dette gjelder også øvrige forsikringer som hus, hytte og bruksbil med mer.

Årsavgiften for 2018 kreves inn av forsikringsselskapene.

De fleste har fått med seg at årsavgiften nå kreves inn av forsikringsselskapene. Litt forvirrende kan det også være at den er omdøpt til trafikkforsikring, men det positive er at den kun kreves inn for det tidsrommet hvor kjøretøyet er registrert. For dem med flere kjøretøy med lite bruk, kan dette være en god mulighet til å spare noen kroner.

LMK vil samtidig påpeke viktigheten av at den enkelte forsikringstaker sjekker at selskapene ikke fakturerer for et avregistrert kjøretøy. LMK har mottatt en rekke henvendelser de siste dagene om at WaterCircles har fakturert trafikkforsikring også for avregistrerte kjøretøy. Det blir derfor ekstra viktig å følge godt med selv.

Trafikkforsikringsforeningen – høye dagmulter.

Vi har varslet om dette tidligere, men fra 1. mars blir det dyrt å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring. Myndighetenes offisielle tall rundt antallet kjøretøy i Norge på skilt uten gyldig forsikring er urovekkende høyt. Vi får håpe at mye av dette skyldes misforståelser og slurv, og med ny ordning vil nok mange forhold bli brakt i orden. Likevel er det greit å ta en gjennomgang før eventuelle inkassokrav måtte komme. Mange i vår bevegelse har flere kjøretøy, enkelte så mange at det blir lett å miste oversikten.

KNA og KNA-Klubbforsikring – offensiven stopper opp.

Mye er allerede skrevet omkring dette, og de fleste har nok også fått med seg LMKs generelle holdning til dette. Dette konseptet rammer LMK direkte både økonomisk og organisatorisk, og det faktum at samarbeidet også omhandler WaterCircles som forsikringsgiver gjør ikke forholdet enklere. Det kan likevel omtales som positivt at den siste tids fokus på dette problemet har gitt en merkbar motsatt effekt og heller styrket samholdet og lojaliteten innad i LMK. Offensiven fra KNA og WaterCircles kan dermed synes å ha blitt gjennomskuet, og mange stiller spørsmålstegn ved hva denne nye aktøren kan bidra med for veterankjøretøyene i Norge. Alt i alt bør dette være spørsmål om noe langt mer enn forsikring og noe provisjon til klubbene?

Beklageligvis har også KNA-saken fått ytterligere ringvirkninger da det fra eksternt hold ble stilt spørsmålstegn ved habiliteten til LMKs egen styreleder Bjørn G. Johannesen. Styreleder i LMK, Bjørn G. Johannesen, har derfor selv trukket seg fra sitt verv med virkning fra 01.01.2018.

Johannesen sitter p.t. som styreleder i Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) samt i styret i eiendomsselskapet Tyrigrava. Tyrigrava er som kjent et sameie mellom NVK og KNA.

Styret beklager den uheldige situasjonen Bjørn G. Johannesen her ufrivillig har havnet i, men i likhet med Johannesen ser man de utfordringene ved et videre virke som ligger til grunn for hans beslutning om umiddelbar avgang fra styret i LMK.

LMK v. Styret vil likevel rette en stor takk til Bjørn G. Johannesen for hans innsats for LMK gjennom mange år. Nestleder Geir Iversen vil fungere som Styreleder frem til Landsmøtet 2018.

Strategikonferansen nærmer seg.

Det er med stor glede vi ser at 88 delegater er påmeldt Strategikonferansen i LMK kommende helg. Dette til tross for at LMK har meddelt at LMK-klubbene må bære egne kostnader til reise og opphold. Dette gir oss muligheten til å få et bredt og representativt utvalg av eier-klubber, med formål gode tanker og innspill. Konferansen skal være et sted hvor vi gir oss lov til å tenke nytt og i fellesskap forme fremtidens LMK.

Inntil da ønskes alle en riktig god helg!

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK